اراجیز

اراجیز

English-Ottoman Turkish language اراجیز


اراجیز - eraciz

اراجیز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراجیز. اراجیز attoman turkish I mean, اراجیز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراجیز, Ottoman Turkish English Dictionary

eraciz ~ اراجیز

Ottoman Turkish

Top