آراستكی

آراستكی

English-Ottoman Turkish language آراستكی


آراستكی - arasteki

آراستكی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آراستكی. آراستكی attoman turkish I mean, آراستكی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آراستكی, Ottoman Turkish English Dictionary

arasteki ~ آراستكی

Ottoman Turkish

Top