اراكین

اراكین

English-Ottoman Turkish language اراكین


اراكین - erakin

اراكین - erakin

اراكین means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراكین. اراكین attoman turkish I mean, اراكین What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراكین, Ottoman Turkish English Dictionary

erakin ~ اراكین

Ottoman Turkish

Top