ارالشدرمق

ارالشدرمق

English-Ottoman Turkish language ارالشدرمق


ارالشدرمق - aralaşdırmak

ارالشدرمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ارالشدرمق. ارالشدرمق attoman turkish I mean, ارالشدرمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ارالشدرمق, Ottoman Turkish English Dictionary

aralaşdırmak ~ ارالشدرمق

Ottoman Turkish

Top