ارانشمق

ارانشمق

English-Ottoman Turkish language ارانشمق


ارانشمق - aralaşmak

ارانشمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ارانشمق. ارانشمق attoman turkish I mean, ارانشمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ارانشمق, Ottoman Turkish English Dictionary

aralaşmak ~ ارانشمق

Ottoman Turkish

Top