ارانمق

ارانمق

English-Ottoman Turkish language ارانمق


ارانمق - aralanmak

ارانمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ارانمق. ارانمق attoman turkish I mean, ارانمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ارانمق, Ottoman Turkish English Dictionary

aralanmak ~ ارانمق

Ottoman Turkish

Top