آراتمق

آراتمق

English-Ottoman Turkish language آراتمق


آراتمق - aratmak

آراتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آراتمق. آراتمق attoman turkish I mean, آراتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آراتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

aratmak ~ آراتمق

Ottoman Turkish

Top