آذين

آذين

English-Ottoman Turkish language آذين


آذين - azin

آذين means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آذين. آذين attoman turkish I mean, آذين What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آذين, Ottoman Turkish English Dictionary

azin ~ آذن
azin ~ آذين

Ottoman Turkish

Top