اذننامه

اذننامه

English-Ottoman Turkish language اذننامه


اذننامه - izin-name

اذننامه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذننامه. اذننامه attoman turkish I mean, اذننامه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذننامه, Ottoman Turkish English Dictionary

izin-name ~ اذننامه

Ottoman Turkish

Top