اذقان

اذقان

English-Ottoman Turkish language اذقان


اذقان - ezkan

اذقان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذقان. اذقان attoman turkish I mean, اذقان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذقان, Ottoman Turkish English Dictionary

ezkan ~ اذقان

Ottoman Turkish

Top