اذعان

اذعان

English-Ottoman Turkish language اذعان


اذعان - iz'an

اذعان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذعان. اذعان attoman turkish I mean, اذعان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذعان, Ottoman Turkish English Dictionary

iz'an ~ اذعان

Ottoman Turkish

Top