آذار

آذار

English-Ottoman Turkish language آذار


آذار - azar

آذار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آذار. آذار attoman turkish I mean, آذار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آذار, Ottoman Turkish English Dictionary

azar ~ آذار
azar ~ آزار

Ottoman Turkish

Top