آدينده

آدينده

English-Ottoman Turkish language آدينده


آدينده - adinde

آدينده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آدينده. آدينده attoman turkish I mean, آدينده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آدينده, Ottoman Turkish English Dictionary

adinde ~ آدينده

Ottoman Turkish

Top