آذركده

آذركده

English-Ottoman Turkish language آذركده


آذركده - azer-kede

آذركده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آذركده. آذركده attoman turkish I mean, آذركده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آذركده, Ottoman Turkish English Dictionary

azer-kede ~ آذركده

Ottoman Turkish

Top