اذكی

اذكی

English-Ottoman Turkish language اذكی


اذكی - ezka

اذكی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذكی. اذكی attoman turkish I mean, اذكی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذكی, Ottoman Turkish English Dictionary

ezka ~ اذكا
ezka ~ اذكی
ezka ~ ازكا
ezka ~ ازكی

Ottoman Turkish

Top