اذهان

اذهان

English-Ottoman Turkish language اذهان


اذهان - ezhan

اذهان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اذهان. اذهان attoman turkish I mean, اذهان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اذهان, Ottoman Turkish English Dictionary

ezhan ~ اذهان

Ottoman Turkish

Top