آرابه‌جی

آرابه‌جی

English-Ottoman Turkish language آرابه‌جی


آرابه‌جی - arabacı

آرابه‌جی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آرابه‌جی. آرابه‌جی attoman turkish I mean, آرابه‌جی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آرابه‌جی, Ottoman Turkish English Dictionary

arabacı ~ عربه‌جی
arabacı ~ آرابه‌جی
arabacı ~ آره‌به‌جی

Ottoman Turkish

Top