ارادات

ارادات

English-Ottoman Turkish language ارادات


ارادات - ıradat

ارادات - iradet

ارادات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ارادات. ارادات attoman turkish I mean, ارادات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ارادات, Ottoman Turkish English Dictionary

ıradat ~ ارادات
iradet ~ ارادات

Ottoman Turkish

Top