اراجیح

اراجیح

English-Ottoman Turkish language اراجیح


اراجیح - eracih

اراجیح means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراجیح. اراجیح attoman turkish I mean, اراجیح What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراجیح, Ottoman Turkish English Dictionary

eracih ~ اراجیح

Ottoman Turkish

Top