اراجیل

اراجیل

English-Ottoman Turkish language اراجیل


اراجیل - eracil

اراجیل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اراجیل. اراجیل attoman turkish I mean, اراجیل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اراجیل, Ottoman Turkish English Dictionary

eracil ~ اراجیل

Ottoman Turkish

Top