آذينه

آذينه

English-Ottoman Turkish language آذينه


آذينه - azine

آذينه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آذينه. آذينه attoman turkish I mean, آذينه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آذينه, Ottoman Turkish English Dictionary

azine ~ آذينه

Ottoman Turkish

Top