امحاص

امحاص

English-Ottoman Turkish language امحاص


امحاص - imhas

امحاص means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امحاص. امحاص attoman turkish I mean, امحاص What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امحاص, Ottoman Turkish English Dictionary

imhas ~ امحاص

Ottoman Turkish

Top