امخا

امخا

English-Ottoman Turkish language امخا


امخا - imha

امخا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امخا. امخا attoman turkish I mean, امخا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امخا, Ottoman Turkish English Dictionary

imha ~ امحا
imha ~ امخا

Ottoman Turkish

Top