امدوحه

امدوحه

English-Ottoman Turkish language امدوحه


امدوحه - ümdüha

امدوحه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امدوحه. امدوحه attoman turkish I mean, امدوحه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امدوحه, Ottoman Turkish English Dictionary

ümdüha ~ امدوحه

Ottoman Turkish

Top