امد

امد

English-Ottoman Turkish language امد


امد - emed

امد - emedd

امد - amed

امد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امد. امد attoman turkish I mean, امد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امد, Ottoman Turkish English Dictionary

amed ~ عمد
amed ~ امد
emed ~ امد
emedd ~ امد

Ottoman Turkish

Top