امخاخ

امخاخ

English-Ottoman Turkish language امخاخ


امخاخ - imhah

امخاخ means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امخاخ. امخاخ attoman turkish I mean, امخاخ What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امخاخ, Ottoman Turkish English Dictionary

imhah ~ امخاخ

Ottoman Turkish

Top