امحوضه

امحوضه

English-Ottoman Turkish language امحوضه


امحوضه - ümhuze

امحوضه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امحوضه. امحوضه attoman turkish I mean, امحوضه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امحوضه, Ottoman Turkish English Dictionary

ümhuze ~ امحوضه

Ottoman Turkish

Top