امتياز

امتياز

English-Ottoman Turkish language امتياز


امتياز - imtiyaz

امتياز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتياز. امتياز attoman turkish I mean, امتياز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتياز, Ottoman Turkish English Dictionary

imtiyaz ~ امتياز

Ottoman Turkish

Top