امتنان

امتنان

English-Ottoman Turkish language امتنان


امتنان - imtinan

امتنان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتنان. امتنان attoman turkish I mean, امتنان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتنان, Ottoman Turkish English Dictionary

imtinan ~ امتنان

Ottoman Turkish

Top