امتشاط

امتشاط

English-Ottoman Turkish language امتشاط


امتشاط - imtişat

امتشاط means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امتشاط. امتشاط attoman turkish I mean, امتشاط What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امتشاط, Ottoman Turkish English Dictionary

imtişat ~ امتشاط

Ottoman Turkish

Top