امترار

امترار

English-Ottoman Turkish language امترار


امترار - imtirar

امترار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امترار. امترار attoman turkish I mean, امترار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امترار, Ottoman Turkish English Dictionary

imtirar ~ امترار

Ottoman Turkish

Top