امت

امت

English-Ottoman Turkish language امت


امت - emt

امت - emt

امت - immet

امت - ümmet

امت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امت. امت attoman turkish I mean, امت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امت, Ottoman Turkish English Dictionary

emt ~ امت
immet ~ امت
ümmet ~ امت

Ottoman Turkish

Top