امامزاده

امامزاده

English-Ottoman Turkish language امامزاده


امامزاده - imam-zade

امامزاده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امامزاده. امامزاده attoman turkish I mean, امامزاده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امامزاده, Ottoman Turkish English Dictionary

imam-zade ~ امامزاده

Ottoman Turkish

Top