اماره

اماره

English-Ottoman Turkish language اماره


اماره - emare

اماره - emmare

اماره - imare

اماره - imare

اماره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اماره. اماره attoman turkish I mean, اماره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اماره, Ottoman Turkish English Dictionary

emare ~ اماره
emmare ~ اماره
imare ~ اماره

Ottoman Turkish

Top