اما بعد

اما بعد

English-Ottoman Turkish language اما بعد


اما بعد - emma-be'dü

اما بعد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اما بعد. اما بعد attoman turkish I mean, اما بعد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اما بعد, Ottoman Turkish English Dictionary

emma-be'dü ~ اما بعد

Ottoman Turkish

Top