امارت

امارت

English-Ottoman Turkish language امارت


امارت - emaret

امارت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امارت. امارت attoman turkish I mean, امارت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امارت, Ottoman Turkish English Dictionary

emaret ~ امارت

Ottoman Turkish

Top