امادكی

امادكی

English-Ottoman Turkish language امادكی


امادكی - amadegi

امادكی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امادكی. امادكی attoman turkish I mean, امادكی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امادكی, Ottoman Turkish English Dictionary

amadegi ~ امادكی

Ottoman Turkish

Top