‌امازه

‌امازه

English-Ottoman Turkish language ‌امازه


‌امازه - imaze

‌امازه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ‌امازه. ‌امازه attoman turkish I mean, ‌امازه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ‌امازه, Ottoman Turkish English Dictionary

imaze ~ ‌امازه

Ottoman Turkish

Top