اماد

اماد

English-Ottoman Turkish language اماد


اماد - amad

اماد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اماد. اماد attoman turkish I mean, اماد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اماد, Ottoman Turkish English Dictionary

amad ~ اماد

Ottoman Turkish

Top