اماثیل

اماثیل

English-Ottoman Turkish language اماثیل


اماثیل - emasil

اماثیل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اماثیل. اماثیل attoman turkish I mean, اماثیل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اماثیل, Ottoman Turkish English Dictionary

emasil ~ اماثل
emasil ~ اماثیل

Ottoman Turkish

Top