ام

ام

English-Ottoman Turkish language ام


ام - em

ام - em

ام - am

ام - ım-im

ام - um

ام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ام. ام attoman turkish I mean, ام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ام, Ottoman Turkish English Dictionary

am ~ عام
am ~ ام
am ~ عم
em ~ ام
ım-im ~ ام
um ~ ام
um ~ آوم

Ottoman Turkish

Top