الیقودرمق

الیقودرمق

English-Ottoman Turkish language الیقودرمق


الیقودرمق - alıkoydurmak

الیقودرمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language الیقودرمق. الیقودرمق attoman turkish I mean, الیقودرمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish الیقودرمق, Ottoman Turkish English Dictionary

alıkoydurmak ~ الیقودرمق

Ottoman Turkish

Top