الیجی

الیجی

English-Ottoman Turkish language الیجی


الیجی - alıcı

الیجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language الیجی. الیجی attoman turkish I mean, الیجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish الیجی, Ottoman Turkish English Dictionary

alıcı ~ الیجی

Ottoman Turkish

Top