اله جقلو

اله جقلو

English-Ottoman Turkish language اله جقلو


اله جقلو - alacaklı

اله جقلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اله جقلو. اله جقلو attoman turkish I mean, اله جقلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اله جقلو, Ottoman Turkish English Dictionary

alacaklı ~ الاجقلو
alacaklı ~ اله جقلو

Ottoman Turkish

Top