اله مك

اله مك

English-Ottoman Turkish language اله مك


اله مك - elemek

اله مك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اله مك. اله مك attoman turkish I mean, اله مك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اله مك, Ottoman Turkish English Dictionary

elemek ~ المك
elemek ~ اله مك

Ottoman Turkish

Top