اله‌مه

اله‌مه

English-Ottoman Turkish language اله‌مه


اله‌مه - eleme

اله‌مه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اله‌مه. اله‌مه attoman turkish I mean, اله‌مه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اله‌مه, Ottoman Turkish English Dictionary

eleme ~ اله‌مه

Ottoman Turkish

Top