الهامی

الهامی

English-Ottoman Turkish language الهامی


الهامی - ilhami

الهامی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language الهامی. الهامی attoman turkish I mean, الهامی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish الهامی, Ottoman Turkish English Dictionary

ilhami ~ الهامی

Ottoman Turkish

Top