آلیشق

آلیشق

English-Ottoman Turkish language آلیشق


آلیشق - alışık

آلیشق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آلیشق. آلیشق attoman turkish I mean, آلیشق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آلیشق, Ottoman Turkish English Dictionary

alışık ~ آلشق
alışık ~ آلشيق
alışık ~ آلیشق

Ottoman Turkish

Top