امات

امات

English-Ottoman Turkish language امات


امات - emat

امات - imat

امات - ümmat

امات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language امات. امات attoman turkish I mean, امات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish امات, Ottoman Turkish English Dictionary

emat ~ امات
imat ~ امات
ümmat ~ امات

Ottoman Turkish

Top