اماده

اماده

English-Ottoman Turkish language اماده


اماده - amade

اماده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اماده. اماده attoman turkish I mean, اماده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اماده, Ottoman Turkish English Dictionary

amade ~ اماده

Ottoman Turkish

Top